1. Esimerkkejä
 2. Opinnäytetyön Saatekirjeen 
kirjoittanut Reeta VilhuReeta Vilhu

Työnimikkeen Opinnäytetyön Saatekirjeen  työhakemusesimerkki

Käytä tätä työnimikkeen Opinnäytetyön Saatekirjeen  työhakemusesimerkkiä apuna oman työhakemuksesi kirjoittamisessa – ei päänvaivaa, ei arvailu. Tämä työhakemusesimerkki on suunniteltu varta vasten työnimikkeelle Opinnäytetyön Saatekirjeen  vuonna 2024. Esimerkkilauseita ja ammatilaisten ohjeita hyödyntämällä työhakemuksesi valmistuu muutamassa minuutissa.
4.7
Keskimääräinen arvosana
37 ihmistä on jo arvioinut sen
Työnimikkeen Opinnäytetyön Saatekirjeen  työhakemusesimerkki
Muokkaa tätä työhakemusta

Opinnäytetyön saatekirjeen tarkoitus on avata viestintäkanava tutkijan ja tutkittavan välille, selittää tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja odotetut tulokset sekä pyytää tutkittavilta vapaaehtoista osallistumista tutkimukseen. Tutkittavilta pyydettävä tietoinen suostumus on eettinen periaate, joka korostaa tutkittavien oikeutta olla tietoisia tutkimukseen osallistumisensa luonteesta, riskeistä ja eduista ennen suostumuksen antamista. Tämä varmistaa tutkittavien autonomian ja kunnioittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan tutkimukseen osallistumisessa.

Asiantuntijan vinkki

Tieteellisen tutkimuksen suunnittelussa on tärkeää perehtyä tietosuojaan ja tietoisen suostumuksen hankintaan. Näihin liittyviä aiheita käsitellään perusteellisesti Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla, joka sisältää myös vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin tieteellisestä tutkimuksesta. Huolellinen suunnittelu ja eettisten käytäntöjen noudattaminen varmistavat tutkimuksen laadun ja suojelevat tutkittavan oikeuksia.

Tämä sivusto tarjoaa selkeää ja luotettavaa tietoa siitä, miten parhaiten sisällyttää tietosuojaan, suostumukseen ja tietojen keräämiseen liittyvät näkökohdat kirjeeseen. 

Opinnäytetyön saatekirjeen esimerkin koko teksti 

Arvoisa vastaanottaja,

Olen kauppatieteen opiskelija Mika Saukkonen Aalto yliopistosta. Teen pro gradu -työni yhteistyössä Suomi Kaupan kanssa. Opinnäytetyön tilaaja on Business Finland, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita. Tutkimus toteutetaan mielipidetutkimuksena Suomen Gallupin kanssa.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää sitä, mikä on esteenä suomalaisen viennin kasvamisessa.

Tavoitteena on vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä ovat ne asiat, jotka ovat Suomen viennin suurimmat esteet?

Mitkä ovat ne tuotteet, mitä Suomen kannattaisi myydä maailmalle?

Opinnäytetyön tavoitteena on edistää suomalaista kansainvälistä kaupankäyntiä.

Tutkimukseen vastataan anonyymisti. Tutkimus on täysin vapaaehtoinen ja sen voi keskeyttää milloin vain. Lomake on auki kaksi viikkoa, ja viimeinen vastauspäivä on 24.6.2022. Tutkimusaineisto hävitetään aineiston käsittelyn jälkeen, eikä sitä käytetä muualla. Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia ja kysymykset ovat monivalintakysymyksiä. Jokainen vastaus on tärkeä.

Saan tutkimukseni valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin tutkimukseni on luettavissa Aalto -yliopiston internet-sivuilla.

Parhain terveisin

Mika Saukkonen

Jäljennetty!

Opinnäytetyön saatekirjeen osat 

Opinnäytetyön saatekirje on olennainen osa opiskelijan akateemista työtä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden esitellä työn tarkoitusta, sisältöä ja merkitystä lukijalle. Seuraavassa on ohjeita saatekirjeen kirjoittamiseen: 

 1. Esittely. Aloita kirje esittelemällä itsesi ja opinnäytetyösi lyhyesti.
 2. Opinnäytetyön tausta. Kerro miksi tutkimus tehdään, kuka sen rahoittaa ja kuka tutkimusta ohjaa (vastuullinen tutkija, esim. professori).
 3. Tavoitteet. Määrittele opinnäytetyösi tavoitteet. Mitä haluat saavuttaa työlläsi? Mitkä ovat tutkimuskysymyksesi tai hypoteesisi?
 4. Metodologia. Kuvaile lyhyesti, mitä menetelmiä käytät tutkiessasi aihetta. Mainitse esimerkiksi tutkimusmenetelmäsi ja kerro miten keräät aineiston ja analysoit sen.
 5. Tietoisen suostumuksen pyytäminen. Pyydä selkeästi ja kohteliaasti vastaanottajaa osallistumaan tutkimukseen. Muistuta heitä siitä, että osallistuminen on vapaaehtoista ja he voivat keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Kerro, että osallistujien tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Viittaa tutkimuksen tietosuojaselosteeseen.
 6. Yhteystiedot. Anna yhteystietosi, jotta lukija voi ottaa sinuun yhteyttä lisätietojen saamiseksi.
 7. Liitteet. Jos tarpeen, mainitse, että olet liittänyt mukaan opinnäytetyön tiivistelmän tai muita liitteitä.
 8. Loppukappale ja allekirjoitus. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, muista kiittää lukijaa hänen arvokkaasta ajastaan. Ilmaise vilpitön kiitollisuutesi ja kerro, kuinka arvostaisit heidän osallistumistaan tutkimukseesi. Kiitoksen ilmaiseminen luo lämpimän loppusilauksen kirjeellesi ja osoittaa kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan.

Muista, että opinnäytetyön saatekirje antaa lukijalle ensivaikutelman työstäsi, joten pyri tekemään kirjeestä informatiivinen ja kiinnostava lukijalle.

Opinnäytetyön saatekirjeen johdanto 

Aloita johdantokappale vangitsevalla kysymyksellä tai väittämällä, joka herättää lukijan mielenkiinnon ja houkuttelee häntä jatkamaan lukemista. 

Toimi näin

Oletko koskaan herännyt aamulla tuntien, että yösi oli levoton ja väsymys painaa? Tiedätkö, että tämä voi johtua uniapneasta? Olen Markku Aalto ja tutkin uniapnean vaikutuksia sekä sen hoitomuotoja. Väitöstutkimukseni tavoitteena on valaista tätä salaperäistä ilmiötä tuoden esiin sen vaikutuksen yksilön terveyteen ja hyvinvointiin. Osallistumalla tutkimukseen voit auttaa meitä ymmärtämään, kuinka voimme parantaa unenlaatua ja elämänlaatua.  

Älä toimi näin

Uniapnea on unihäiriö, joka vaikuttaa moniin ihmisiin eri puolilla maailmaa. Väitöskirjassani keskityn valaisemaan tämän ilmiön merkitystä yksilön terveydelle ja hyvinvoinnille. Toivon, että voit liittyä mukaamme tähän tutkimukseen ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin unenlaadun ja elämänlaadun parantamista.

Työhakemuskirjeen johdannon muunneltava esimerkki

Arvoisa vastaanottaja,

Olen kauppatieteen opiskelija Mika Saukkonen Aalto yliopistosta. Teen pro gradu -työni yhteistyössä Suomi Kaupan kanssa. Opinnäytetyön tilaaja on Business Finland, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita. Tutkimus toteutetaan mielipidetutkimuksena Suomen Gallupin kanssa.

Jäljennetty!

Opinnäytetyön saatekirjeen runko

Opinnäytetyön saatekirjeen rungon kirjoittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja tiivistämistä. Esittele aluksi lyhyesti tutkimuksen aihe, tarkoitus ja tavoitteet. Käsittele sen jälkeen tutkimuksen keskeisiä osioita tiivistäen kunkin sisältö ja merkitys. Saatekirjeen rungon tulee sisältää myös tietoisen suostumuksen pyytäminen vastaanottajalta. Muista kirjoittaa kappaleet selkeästi ja tiiviisti.

Rungon ensimmäinen kappale 

Saatekirje on todella tärkeä asia tutkimusetiikan näkökulmasta. On paljon asioita, mitä sinun pitää muistaa, kun muotoilet saatekirjettä. Filosofian tohtori Eveliina Korpela (suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK) kertoo: ”Tutkimuksen saatekirje on aivan oma tekstilajinsa. Saatekirjettä muotoilevan opiskelijan kannattaa tutustua muiden tutkimusten saatekirjeisiin, joita löytyy esimerkiksi opinnäytetöistä. Aiemmat kirjeet antavat kuvaa siitä, mitä asioita saatekirjeessä on hyvä olla ja miten teksti se kannattaa muotoilla”.

Opinnäytetyön saatekirjeessä kerrotaan osallistujille yleensä seuraavat asiat:

 • tutkimuksen tausta, miksi tutkimus tehdään, kuka rahoittaa ja kuka ohjaa tutkimusta (Vastuullinen tutkija, esim. professori)
 • keneltä on saatu tutkimuslupa
 • osallistuminen on täysin vapaaehtoista
 • osallistumisen voi keskeyttää koska vaan syytä ilmoittamatta
 • tietosuojalauseke eli miten tietoja käsitellään ja säilytetään (anonymiteetti, henkilötiedot ja tutkimusaineisto erikseen)
 • tiedot käsitellään anonyymisti eikä yksilön tietoja jaeta kenellekään, yksittäistä osallistujaa ei voi tunnistaa (esim. pseudonyymien käyttö)
 • alle 15-vuotiaan osallistumiselle pitää olla vanhempien lupa
 • mitä aineistolle tapahtuu sitten kun se tutkimus on ohi
 • aineistoa käytetään vaan tutkimustarkoituksiin
 • aineisto tuhotaan sen jälkeen kun sitä ei tarvita
 • arvio siitä, kuinka kauan vastaamiseen menee, jotta vastaaja tietää, onko hänellä aikaa vastata siihen.
Asiantuntijan vinkki

Muista sisällyttää opinnäytteeseesi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset ja noudattaa niitä tarkasti. Tämä tarkoittaa muun muassa henkilötietojen asianmukaista käsittelyä ja suojaamista tutkimuksesi aikana. Tärkeää on myös varmistaa, että sinulla on tietoinen suostumus henkilöiltä, joiden tietoja käytät työssäsi, ja että käytät tietoja vain tutkimuksesi tarkoituksiin. 

Monilla yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on omat asiantuntijansa, jotka voivat tarjota tutkijoille neuvoja ja ohjeistusta GDPR:ään liittyvissä asioissa.

Rungon muut kappaleen – tietoisen suostumuksen pyytäminen

Tietoisen suostumuksen pyytäminen tutkimukseen osallistumiseen on tärkeää eettisten ja tietosuojaperiaatteiden täyttymiseksi. Muotoile pyyntö niin, että se on selkeä ja helposti ymmärrettävä vastaanottajan taustasta ja tietotasosta riippumatta. 

Kiitä vastaanottajaa kiinnostuksesta ja korosta vapaaehtoisen osallistumisen periaatetta. Selitä lyhyesti tutkimuksen tarkoitus ja osallistumisen ehdot. Käytä konkreettisia ja yksinkertaisia termejä. Tarjoa myös mahdollisuus pyytää lisätietoja tai peruuttaa suostumus tarvittaessa. Esimerkiksi:

”Kiitos kiinnostuksestasi osallistua tutkimukseeni. Ennen kuin jatkat eteenpäin, haluaisin pyytää tietoisen suostumuksesi osallistua tutkimukseen. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Tutkimukseni käsittelee uniapnean vaikutuksia terveyteen ja elämänlaatuun. Vastaamalla kyselyyn hyväksyt, että vastauksesi tallennetaan ja käsitellään tutkimustarkoituksiin. Emme kerää henkilötietojasi, ja vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja tutkimuksesta ja tietosuojakäytännöistämme löydät osoitteesta [linkki tietosuojaselosteeseen]. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä. Kiitos avustasi ja osallistumisestasi tutkimukseeni!”

Asiantuntijan vinkki

HUSin Ohje terveys- ja lääketieteellisessä tutkimuksessa tutkittavalle annettavalle tiedotteelle ja suostumukselle sisältää ohjeita ja mallipohjia eri suostumusasiakirjoille. 

Ohjeen mukaan suostumusasiakirjoissa tulee käyttää johdonmukaisesti joko sinuttelua tai teitittelyä. Ohjeessa todetaan, että teitittely etäännyttää eikä ilmennä enää tänä päivänä kohteliaisuutta. Näin ollen sinuttelua pidetään suositeltavampana vaihtoehtona.

Työhakemuskirjeen rungon muunneltava esimerkki

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää sitä, mikä on esteenä suomalaisen viennin kasvamisessa.

Tavoitteena on vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä ovat ne asiat, jotka ovat Suomen viennin suurimmat esteet?

Mitkä ovat ne tuotteet, mitä Suomen kannattaisi myydä maailmalle?

Opinnäytetyön tavoitteena on edistää suomalaista kansainvälistä kaupankäyntiä.

Tutkimukseen vastataan anonyymisti. Tutkimus on täysin vapaaehtoinen ja sen voi keskeyttää milloin vain. Lomake on auki kaksi viikkoa, ja viimeinen vastauspäivä on 24.6.2022. Tutkimusaineisto hävitetään aineiston käsittelyn jälkeen, eikä sitä käytetä muualla. Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia ja kysymykset ovat monivalintakysymyksiä. Jokainen vastaus on tärkeä.

Jäljennetty!

Opinnäytetyön saatekirjeen loppusanat 

Opinnäytetyön saatekirjeen loppukappaleessa sinulla on tilaisuus kiittää kirjeen vastaanottajaa hänen ajastaan ja kannustaa häntä osallistumaan tutkimukseen. Varmista, että teksti on sävyltään kiitollinen ja kannustava. Pyri välittämään lukijalle tunne siitä, että hänen osallistumisensa on arvokasta ja tärkeää tutkimuksesi kannalta. Ole kohtelias ja ystävällinen. Esimerkiksi:

”Kiitän sydämellisesti kiinnostuksestasi osallistua tutkimukseeni. Toivon vilpittömästi, että sinulla on aikaa vastata kyselyyn ja jakaa näkemyksesi ja kokemuksesi kanssani. Jokainen vastaus on meille arvokas.” 

Lisää loppuun kohtelias ja ammattimainen lopputervehdys ja kirjoita sen alle koko nimesi. 

Työhakemuskirjeen loppukappaleen ja -tervehdyksen muunneltava esimerkki

Saan tutkimukseni valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin tutkimukseni on luettavissa Aalto -yliopiston internet-sivuilla.

Parhain terveisin

Mika Saukkonen

Jäljennetty!

Tärkeimmät ohjeet 

 • Korosta saatekirjeessä tutkimuksen tarkoitusta ja vapaaehtoisuutta.
 • Selitä lyhyesti tutkimuksen tausta. Käytä ymmärrettävää kieltä ja tarjoa mahdollisuus kysymysten esittämiseen.
 • Kiitä osallistujia heidän panoksestaan ja kannusta heitä osallistumaan tutkimukseen.
 • Liitä mukaan tietoisen suostumuksen pyyntö ja yhteystiedot lisäkysymyksiä varten.

Onnea opinnäytetyön valmiiksi saamiseen! Kun suunnittelet seuraavaa askelta urallasi, muistathan, että cvapp.fi on täällä auttamassa sinua työnhakuun liittyvien asiakirjojen laatimisessa. Tarjoamme käyttöösi muun muassa ammattilaisten laatimia ilmaisia ansioluettelo- ja työhakemuspohjia sekä kirjoitusoppaita.

Kirjoita työhakemus muutamassa minuutissa
Kirjoita työhakemus muutamassa minuutissa
Erotu joukosta ja löydä työtä nopeammin. Hyödynnä asiantuntijoiden suunnittelemia, ammattimaisia työhakemuspohjiamme, joiden avulla saat juuri sinulle sopivan työn.
Kirjoita työhakemus

Ilmaisia ammattilaisten suunnittelemia pohjia

Cvapp.fi-sivustolla on luotu yli 10 miljoonaa ansioluetteloa ja työhakemusta, mikä tekee meistä alan johtavan sivuston, joka auttaa sinua saamaan paikan työhaastatteluun.
4 / 5
luokitus perustuu 480 arvosteluun sivustolla Trustpilot
Käytä tätä ansioluettelopohjaaStockholm cover_letter template
Stockholm
1 300 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaNew York cover_letter template
New York
420 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVienna cover_letter template
Vienna
110 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSydney cover_letter template
Sydney
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLondon cover_letter template
London
260 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaDublin cover_letter template
Dublin
230 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMoskova cover_letter template
Moskova
60 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMadrid cover_letter template
Madrid
140 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSantiago cover_letter template
Santiago
130 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaSingapore cover_letter template
Singapore
50 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaOslo cover_letter template
Oslo
54 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCape Town cover_letter template
Cape Town
7 500 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaParis cover_letter template
Paris
34 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBerliini cover_letter template
Berliini
90 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaGeneva cover_letter template
Geneva
3 200 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaVancouver cover_letter template
Vancouver
44 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaTokyo cover_letter template
Tokyo
59 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaMilano cover_letter template
Milano
49 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaLisbon cover_letter template
Lisbon
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBarcelona cover_letter template
Barcelona
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaCopenhagen cover_letter template
Copenhagen
21 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaChicago cover_letter template
Chicago
19 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRio cover_letter template
Rio
28 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaRome cover_letter template
Rome
5 300 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaBoston cover_letter template
Boston
17 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Käytä tätä ansioluettelopohjaaToronto cover_letter template
Toronto
100 000 käyttäjää valitsi tämän ansioluettelopohjan
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet