Lailliset asiakirjat

LUKU 1 – YLEISET MÄÄRÄYKSET

Artikla 1 Määritelmät

 1. Näissä Käyttöehdoissa käytetään seuraavia termejä seuraavassa merkityksessä:

Tili: Asiakkaan henkilökohtainen ympäristö Alustalla, johon hän saa pääsyn Kirjautumistietoja käyttämällä.

Sisältö: kaikki tiedot, joihin kuuluvat niihin kuitenkaan rajoittumatta henkilötiedot, sekä dokumentit, jotka Asiakas jollakin tavalla tarjoaa käytettäväksi tai vaihtaa Alustan välityksellä, joihin kuuluvat niihin kuitenkaan rajoittumatta Alustalle ladattavat dokumentit ja tiedot.

Palvelut: palvelut, jotka Imkey tarjoaa Alustan välityksellä Asiakkaan käytettäväksi.

Aineisto: Alustaan ja Palveluihin kuuluva kirjallinen ja/tai sähköinen aineisto.

Käyttöehdot: nämä Imkeyn yleiset ehdot ja käyttöehdot, joita sovelletaan Imkeyn ja Asiakkaan väliseen Sopimukseen sekä Alustan ja Palvelujen käyttöön.

Kirjautumistiedot: käyttäjänimi, salasana ja Asiakkaan mahdolliset muut turvatunnukset, joilla hän saa pääsyn Tililleen (Tileilleen).

Asiakas: luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatin- tai liikkeenharjoittajana.

Sopimus: Imkeyn ja Asiakkaan välinen sopimus Alustan ja Palvelujen käytöstä.

Digitaaliset tuotteet: Digitaaliset tuotteet, jotka johtuvat alustan ja siihen liittyvien palveluiden käytöstä, kuten digitaalinen CV tai työhakemus.

Osapuolet: Imkey ja Asiakas yhdessä, kumpikin erikseen “Osapuoli”.

Alusta: digitaalinen ympäristö, jonka Imkey tarjoaa Asiakkaan käyttöön ohjelmistona ja palveluna ja joka sisältää Aineistossa kuvatut toiminnot.

Tietosuojaehdot: henkilötiedot, joita Imkey voi kerätä Alustaa ja Palvelua käytettäessä, kyseisten henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, turvatoimet sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn oikeudet. Tietosuojaehdot muodostavat lisäksi Osapuolten välisen käsittelysopimuksen.

Imkey: Imkey B.V. Veemarktstraat 49C
4811 ZD Breda
Kaupparekisterinumero (KvK): 60887737
ALV-numero: NL854104379B01
sähköposti: [email protected]
Puh: +31 (0)76-7110326
Imkey harjoittaa toimintaa myös nimillä Resume.io ja CVApp.fi.

Artikla 2 Käyttöehtojen soveltamisala ja muutokset

 1. Imkeyn ja Asiakkaan väliseen Sopimukseen sovelletaan näitä Käyttöehtoja, paitsi jos niistä nimenomaisesti kirjallisesti poiketaan.
 2. Imkey sulkee nimenomaisesti pois täydentävien tai muiden (yleisten) ehtojen soveltamisen, paitsi jos Imkey ja Asiakas ovat nimenomaan kirjallisesti toisin sopineet.
 3. Sopimus solmitaan sähköisesti. Imkey asettaa Käyttöehdot Asiakkaan ulottuville ennen Sopimuksen solmimista sähköisessä muodossa ja siten, että Asiakas voi tallentaa ne helposti pysyvään tietovälineeseen. Jos tämä ei ole kohtuullisesti mahdollista, Asiakkaalle ilmoitetaan ennen Sopimuksen solmimista, missä hän voi tutustua Käyttöehtoihin sähköisessä muodossa. Käyttöohjeet voidaan myös lähettää Asiakkaalle maksutta tämän sitä pyydettyä.
 4. Siinä tapauksessa, että näiden Käyttöehtojen lisäksi sovelletaan myös erityisiä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan vastaavasti toista ja kolmatta kohtaa, ja Asiakas voi ristiriitaisten ehtojen tapauksessa vedota aina siihen sovellettavaan määräykseen, joka on hänen kannaltaan edullisin.

Artikla 3 Tarjoukset / tarjonta

 1. Tarjonta sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta Asiakas pystyy arvioimaan tarjonnan hyvin. Jos Imkey käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Tarjonnan ilmeiset virheet eivät sido Imkeytä.
 2. Jokainen tarjonta sisältää siinä määrin tietoa, että Asiakkaalle on selvää, millaisia oikeuksia ja velvoitteita tarjouksen hyväksymiseen liittyy.
 3. Tarjouksen tai tarjonnan ilmeiset virheet eivät sido Imkeytä.

Artikla 4 Imkeyn ja Asiakkaan välinen Sopimus

 1. Sopimus syntyy sillä hetkellä, kun Asiakas hyväksyy tarjonnan ja siinä esitettyjen ehtojen täyttämisen, ellei kohdan 4 määräyksistä muuta johdu.
 2. Jos Asiakas on hyväksynyt tarjonnan sähköisesti, Imkey vahvistaa viipymättä sähköisesti tarjouksen hyväksynnän vastaanottamisen. Niin kauan kuin Imkey ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, Asiakas voi purkaa Sopimuksen.
 3. Jos Sopimus syntyy sähköisesti, Imkey suorittaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja huolehtii verkkoympäristön turvallisuudesta. Jos Asiakkaan on mahdollista suorittaa maksut sähköisesti, Imkey huolehtii asiaankuuluvista turvaamistoimenpiteistä.
 4. Imkey voi – lainsäädännön puitteissa – hankkia tietoa siitä, pystyykö Asiakas täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikista seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen solmimisen kannalta. Jos Imkeyllä on tämän selvityksen perusteella hyvät perusteet luopua Sopimuksen tekemisestä, sillä on oikeus kieltäytyä perustellusti tilauksesta tai pyynnöstä tai liittää täytäntöönpanoon erityisiä ehtoja.
 5. Imkey lähettää viimeistään palvelun toimittamisen yhteydessä Asiakkaalle seuraavat tiedot, kirjallisesti tai sellaisella tavalla, että Asiakas pystyy tallentamaan ne pysyvään tietovälineeseen ja katsomaan niitä myöhemmin: a) Imkeyn toimipaikan postiosoite, johon Asiakas voi osoittaa kirjalliset valitukset ;
  b) se millä ehdoilla ja millä tavalla Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeutta, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta ;
  c) takuita ja oston jälkeisiä palveluja koskevat tiedot ;
  d) hinta, mukaan lukien kaikki tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön verot, sekä toimituskulut, jos sovellettavissa, sekä etäsopimuksen maksutapa, toimitustapa tai täytäntöönpanotapa ;
  e) sopimuksen irtisanomiselle asetetut vaatimukset, jos sopimus kestää pidempään kuin yhden vuoden tai on toistaiseksi voimassa oleva. ;
 6. Sopimusta jatkettaessa kohdan 1 määräystä sovelletaan vain, kun Alusta asetetaan ensimmäistä kertaa käytettäväksi.

Artikla 5 Peruutusoikeus

 1. Ostaessaan digitaalisia tuotteita ja/tai palveluita asiakkaalla on periaatteessa oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamatta syytä 14 vuorokauden ajan, paitsi tämän artiklan 5 kappaleessa 2 kuvatussa tapauksessa.
 2. Digitaalisten tuotteiden ja/tai palveluiden toimitussopimuksessa peruutusoikeus ei ole voimassa, jos asiakas on erikseen ilmoittanut haluavansa vastaanottaa palveluita ja niihin liittyviä digitaalisia tuotteita peruutusaikana ja on nimenomaisesti luopunut peruutusoikeudestaan.
 3. Kun asiakas aloittaa seitsemän vuorokauden kokeilujaksonsa, rahat takaisin -takuu on voimassa kokeilujakson ajan. Jos asiakas on ilmoittanut Imkeylle 14 vuorokauden sisällä haluavansa vedota tähän takuuseen, Imkey hyvittää asiakkaan maksaman summan.

Artikla 6 Käyttöoikeudet ja pääsy

 1. Imkey antaa Asiakkaalle Sopimuksen syntymisen jälkeen, tai Imkeyn ja Asiakkaan sopimana myöhempänä ajankohtana, Kirjautumistiedot, joilla voidaan käyttää Alustan Tiliä ja Palveluja.
 2. Kirjautumistiedot lähettämällä Imkey myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, henkilökohtaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden Alustaan ja Palveluihin Sopimuksen syntymisestä alkaen ja Sopimuksen keston ajan.
 3. Kirjautumistiedot ja Alustan ja Palvelujen käyttö ovat ehdottoman henkilökohtaisia. Asiakas velvoitetaan käsittelemään kirjautumistietojaan ehdottoman luottamuksellisina ja pitämään ne salassa.
 4. Asiakas suorittaa asianmukaiset toimenpiteet kirjautumistietojen häviämisen ja/tai väärinkäytön havaitsemiseksi, rajoittamiseksi tai estämiseksi.
 5. Kirjautumistietojen häviäminen tai väärinkäyttö ja/tai Alustan väärinkäyttö on ilmoitettava Imkeylle viipymättä. Imkey ei ole vastuussa Asiakkaan Kirjautumistietojen häviämisestä (häviämisen seurauksista) ja/tai kolmannen osapuolen harjoittamasta Kirjautumistietojen väärinkäytöstä.

Artikla 7 Hinta

 1. Tarjonnassa ilmoitetun voimassaoloajan aikana tarjottujen palvelujen / tarjotun palvelun hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksesta johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Hinnankorotukset 3 (kolmen) kuukauden kuluessa sopimuksen syntymisestä sallitaan vain, jos ne ovat seurausta lainsäädännöstä tai määräyksistä. Asiakkaalla on valtuudet irtisanoa sopimus alkaen siitä päivästä, jolloin hinnankorotus tulee voimaan.
 3. Palveluiden tarjonnassa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
 4. Asiakas suorittaa ensimmäisen maksun iDeal-maksuna tai sivustolla annettujen maksuohjeiden mukaisesti. Neljäntoista päivän maksuaika alkaa, kun Imkey vastaanottaa Asiakkaalta Sopimuksen vahvistuksen. Sopimusta jatkettaessa maksut veloitetaan suoraveloituksena Asiakkaan ilmoittamalta pankkitililtä.
 5. Asiakas velvoitetaan ilmoittamaan antamiensa maksutietojen virheet Imkeylle viipymättä.
 6. Asiakas velvoitetaan huolehtimaan siitä, että hänen ilmoittamallaan pankkitilillä on riittävästi käyttövaraa suoraveloitukseen.
 7. Mikäli Asiakas ei täytä ajoissa maksuvelvoitettaan (-velvoitteitaan), ja Imkey on huomauttanut hänelle maksun viivästymisestä ja myöntänyt hänelle vielä 14 (neljäntoista) päivän määräajan tämän velvoitteen suorittamiseen, ja maksua ei suoriteta tämän 14 päivän määräajan kuluessa, Asiakkaan on maksettava maksettavasta summasta lakisääteinen korko, ja Imkeyllä on oikeus laskuttaa oikeudenkäynnin ulkopuoliset perintäkulunsa. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % maksettavista summista, jotka ovat enintään 2500 euroa; 10 % seuraavista 2500 eurosta, ja 5 % seuraavista 5000 eurosta siten, että maksu on vähintään 40 euroa.

Artikla 8 Toimitusajat

 1. Imkey menettelee niin huolellisesti kuin mahdollista ottaessaan vastaan Asiakkaan tiedot ja arvioidessaan Palvelujen tarjontaa koskevia pyyntöjä.
 2. Jos Palvelun toimitus viivästyy jollakin tavalla, tai jos Palvelua ei voida toimittaa tai se voidaan toimittaa vain osittain, Asiakas saa siitä ilmoituksen viimeistään 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Asiakkaalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman kuluja sekä oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen.
 3. Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, Imkey palauttaa Asiakkaan jo maksaman summan viipymättä.

Artikla 9 Asiakkaan oikeudet ja velvoitteet

 1. Asiakas antaa Imkeylle ajoissa kaikki Sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot ja avustaa niissä.
 2. Asiakasta kielletään nimenomaisesti käyttämästä Imkeyn Sopimuksen puitteissa toimittamia tuotteita muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen.
 3. Asiakas vakuuttaa käyttävänsä Alustaa ja Palveluja yksinomaan omaan lukuunsa ja omalla riskillään. Asiakas on siten vastuussa Alustan ja palvelujen käytöstä ja muiden toimesta tapahtuvasta käyttäjätilinsä käytöstä.
 4. Asiakas ei myy, siirrä tai panttaa Sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmansille osapuolille.
 5. Asiakas on vastuussa Alustan ja Palvelujen kaikesta käytöstä, johon kuuluu Alustan ja Palvelujen käyttö niiden henkilöiden toimesta, joille hän on antanut pääsyn Tililleen. Asiakas vapauttaa Imkeyn kaikessa Alustan ja Palvelujen käytössä ja kaikissa kolmansien osapuolien vaateissa tämän käytön osalta.
 6. Asiakas ei saa vaatia käyttöönsä kohtuuttoman tai suhteettoman paljon Alustan infrastruktuuria ja/tai toimintoja.
 7. Asiakkaan harjoittama Alustan käyttö ja hänen sivustolle ja sivustolta lataamansa Sisältö ei saa loukata Imkeyn ja/tai kolmansien osapuolien oikeuksia, hyvää mainetta ja etuja, joihin kuuluvat niihin kuitenkaan rajoittumatta aineettomat oikeudet sekä henkilötietojen suojaamiseen liittyvät oikeudet.
 8. Asiakkaan sivustolle lataama Sisältö on tarjottava Imkeyn ilmoittamalla tavalla ja ilmoittamassa muodossa.
 9. Asiakkaan sivustolle lataama Sisältö on Asiakkaan omaisuutta ja pysyy hänen omaisuutenaan.
 10. Asiakas vastaa Sisällön oikeellisuudesta, täydellisyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta, myös silloin kun Sisältö on peräisin kolmansilta osapuolilta. Imkey ei ole vastuussa ja/tai vastuuvelvollinen Asiakkaan harjoittamasta Sisällön käytöstä.
 11. Tämän rajoittamatta näiden Käyttöehtojen muiden määräysten soveltamista, Asiakas ei saa ladata sivustolle Sisältöä, joka:
  a) perustuu epätotuuksiin ja/tai on harhaanjohtavaa ;
  b) on loukkaavaa, panettelevaa, rasistista, diskriminoivaa tai vihaa lietsovaa ;
  c) on eroottista tai pornografista ;
  d) sisältää hyperlinkkejä, .torrent-tiedostoja tai vastaavaa tietoa, josta Asiakas tietää tai hänen kuuluu tietää, että se viittaa materiaaliin, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia ;
  e) sisältää henkilötietoja ilman asianosaisten suostumusta ja ilman että se on välttämätöntä ;
  f) sisältää ei-toivottua kaupallista, ideologista tai hyväntekeväisyyteen liittyvää viestintää ;
  g) sisältää viruksia, haittaohjelmia, Troijan hevosia, matoja, botteja tai muita ohjelmia, jotka vahingoittavat automaattista toimintaa tai tietoja, saattavat ne käyttökelvottomiksi tai estävät pääsyn niihin, pyyhkivät ne pois tai ottavat ne haltuunsa tai on tarkoitettu palvelun ja/tai ohjelmiston teknisten suojaustoimenpiteiden kiertämiseen ;
  h) contient des outils et / ou des applications (internes ou mis à disposition par des tiers) avec lesquels le Contenu et / ou la Plateforme peuvent faire l’objet d’une enquête ou être utilisés de manière inappropriée ;
  I) on jollakin muulla tavalla lainvastainen.
 12. Asiakas velvoitetaan säilyttämään oma ajantasainen (digitaalinen) kopio kaikista tiedoista, datasta ja Sisällöstä, jonka Asiakas antaa Imkeylle Sopimuksen täytäntöönpanon puitteissa joko Alustan välityksellä tai muutoin.
 13. Kaikki Alustan ja Palvelujen käyttö tapahtuu täysin Asiakkaan omalla vastuulla, omaan lukuun ja omalla riskillä.
 14. Asiakas huolehtii itse ja omaan lukuunsa oikeista tietokone-, tiedonsiirto- tai tietoliikennevälineistä, joilla Alustaa voidaan käyttää (turvallisesti). Imkey huolehtii Alustan käyttöoikeuksien oikeista asetuksista.
 15. Asiakas voi käyttää tukipyyntöihin Imkeyn yhteydenottolomaketta: https://cvapp.fi/contact.

Artikla 10 Imkey

 1. Elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet, Imkeyllä on ainoastaan keinoihin liittyvä velvoite, mutta ei tulokseen liittyvää velvoitetta.
 2. Imkeyllä on oikeus käyttää Sopimuksen täytäntöönpanossa kolmansia osapuolia ja vaihtaa osallistuvat työntekijät. Alankomaiden siviililain 7:404 artiklan ja 7:407 artiklan 2 kohdan soveltaminen on estetty nimenomaisesti.
 3. Imkeyllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta, määräajaksi tai toistaiseksi, sulkea Alusta ja/tai rajoittaa sinne pääsyä tai sen toimintoja kokonaan tai osittain, ilman että se on korvausvelvollinen Asiakasta kohtaan.
 4. Imkeyllä on oikeus milloin tahansa rajoittaa Alustan käyttöoikeutta ja/tai lopettaa se ja/tai estää Asiakkaan Tili ja/tai Kirjautumistiedot, mikäli Asiakas toimii näiden Käyttöehtojen ja/tai Sopimuksen jonkin määräyksen vastaisesti.<0}
 5. Imkey ei takaa, että Alusta on täysin moitteeton ja että se toimii keskeytyksettä.
 6. Imkey ei takaa, että Alusta on joka hetki käytettävissä ja/tai toimii aina virheettömästi.
 7. Imkey voi asettaa rajat Asiakkaan käytettävissä olevan tallennustilan ja/tai tietoliikenteen määrälle. Jos sovittu raja ylitetään, Imkey ei ole velvollinen edistämään Sisällön lähettämistä, vastaanottamista, tallentamista tai muuttamista.
 8. Imkeyllä on oikeus anonymisoida Sisältö ja käyttää sitä Sopimuksen aikana ja sen päätyttyä Alustan ja Palvelujen parantamiseen ja uusien Palvelujen kehittämiseen.

Artikla 11 Henkilötietojen ja luottamuksellisten tietojen suojaaminen

 1. On mahdollista, että Imkey Sopimuksen puitteissa käsittelee Asiakkaan henkilötietoja tai Asiakkaan antamia henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti sekä Imkeyn Tietosuojaehtojen mukaisesti, jotka Asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Sopimusta solmiessaan.
 2. Asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa, että hänellä on valtuudet antaa Imkeylle tämän artiklan 1. kohdassa kuvatut henkilötiedot Sopimuksen täytäntöönpanon puitteissa ja käsitellä niitä.
 3. Asiakas säilyttää, siltä osin kuin sovellettavissa, omistusoikeudet Imkeyn käyttöön annettuihin henkilötietoihin.
 4. Kaikki työntekijät, jotka toimivat Imkeyn alaisuudessa ja joilla on pääsy henkilötietoihin, on kirjallisesti velvoitettu salassapitoon.
 5. Asiakas vapauttaa Imkeyn täydellisesti kaikista kolmansien osapuolien vaateista, jotka jollakin tavalla saavat alkunsa siitä ja/tai liittyvät siihen, että Imkey käsittelee henkilötietoja Alustan ja/tai Palvelujen välityksellä, tai että henkilötietoja käsittelee kolmas osapuoli, joka näissä puitteissa tarjoaa Imkeylle palveluja.

Artikla 12 Aineettomat oikeudet

 1. Kaikki aineettomat oikeudet Alustaan, Palveluihin ja siihen, mitä Sopimuksen perusteella muuta toimitetaan, kuuluvat yksinomaan Imkeylle tai sen käyttöluvan antajille. Asiakas saa ainoastaan käyttöoikeuden Sopimuksen ajaksi.
 2. Asiakas ei saa poistaa tai muuttaa mitään Imkeyn aineettomia oikeuksia koskevia viittauksia Alustalla ja Palveluissa.
 3. Paitsi jos ja siltä osin kuin pakottavissa säännöksissä sallitaan, Asiakas ei saa muuttaa, jäljentää tai purkaa Alustaa tai harjoittaa takaisinmallinnusta. Asiakas ei myöskään saa ryhtyä mihinkään toimiin, joiden tarkoitus tai merkitys on Alustan lähdekoodin selvittäminen tai hankkiminen, tai pyytää kolmansien osapuolien apua tai auttaa itse tällaisissa toimenpiteissä, tai missään, mikä liittyy töiden luottamuksellisuuteen tai salassapitoon kohdistuviin viittauksiin.
 4. Imkey saa suorittaa teknisiä toimenpiteitä aineettomien oikeuksiensa suojelemiseksi. Imkeyn asettamia teknisiä suojauksia ei saa poistaa tai kiertää.
 5. Sikäli kuin tuomioistuimessa vahvistetaan peruuttamattomasti, että Alusta ja Palvelut loukkaavat kolmannelle osapuolelle kuuluvaa aineetonta oikeutta, tai sikäli kuin Imkeyn arvion mukaan on olemassa todellinen vaara tällaisesta loukkauksesta, Imkey huolehtii siitä, että Asiakas voi jatkaa Alustan ja/tai Palvelujen (tai toiminnaltaan vastaavien tuotteiden) käyttöä häiriöttä. Jos tämä ei ole Imkeyn mielestä kohtuullisesti mahdollista, Imkeyllä on oikeus purkaa Sopimus ilman korvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan. Imkeyn kaikki muu tai laajempi vastuuvelvollisuus tai takuuvastuu kolmannen osapuolen aineettoman omaisuuden loukkaamisen johdosta on suljettu kokonaan pois.

Article 13 Obligation de plainte

 1. Jos Sopimuksen perusteella toimitettu Palvelu ei vastaa Sopimusta, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta Imkeylle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän huomasi sen tai olisi kohtuullisesti voinut huomata sen. Tämä ilmoitus on joka tapauksessa tehty hyvissä ajoin, jos Asiakas ilmoittaa Imkeylle asiasta kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta.
 2. Imkeylle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisen päivästä lukien. Jos valituksen käsittely vaatii ennakoitua pidemmän ajan, Imkey lähettää Asiakkaalle 14 päivän kuluessa ilmoituksen valituksen vastaanottamisesta ja arvion siitä, milloin Asiakas saa lopullisen vastauksen.
 3. Mikäli valitusta ei pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, kyseessä on riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumekanismia.

Article 14 Responsabilité

 1. Jos Sopimuksen perusteella toimitettu Palvelu ei vastaa Sopimusta, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta Imkeylle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän huomasi sen tai olisi kohtuullisesti voinut huomata sen. Tämä ilmoitus on joka tapauksessa tehty hyvissä ajoin, jos Asiakas ilmoittaa Imkeylle asiasta kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta.
 2. Ylivoimaisen esteen tapauksessa Imkey ei ole vastuussa vahingonkorvausvelvoitteen noudattamisen laiminlyömisestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan näiden Käyttöehtojen 15. artiklan määräyksiä.
 3. Sellaisen tilanteen osalta, jossa Asiakkaan Sisältö ja/tai tiedot vahingoittuvat tai tulevat lukukelvottomiksi, Imkey rajoittaa korvausvastuunsa siihen, mitä pakottavien säännöksien mukaan enintään sallitaan. Imkey ei ole velvollinen palauttamaan Sisältöä ja/tai dataa, eikä Imkeytä voida velvoittaa siihen.
 4. Asiakas vapauttaa Imkeyn kaikista vaateista, joiden mukaan Alustan ja/tai Palvelujen käyttö loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, ja kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjät eivät noudata näitä Käyttöehtoja.

Artikla 15 Ylivoimainen este

 1. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan kaikkia puutteellisuuksia, joista Imkeyn ei voida katsoa olevan vastuussa, koska niitä ei voida katsoa Imkeyn syyksi, eivätkä ne lain tai oikeustoimen nojalla tai yleisten käsitysten perusteella ole sen vastuulla.
 2. Imkeyllä on oikeus ylivoimaisen esteen tapauksessa lykätä Sopimuksen täytäntöönpanoa ylivoimaisen esteen ajaksi.
 3. Jos ylivoimainen este jatkuu yli 90 (yhdeksänkymmenen) päivän ajan, kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus ilman, että ne ovat toisilleen korvausvelvollisia. Tällaisessa tapauksessa laskutetaan se, mitä Sopimuksen puitteissa on jo suoritettu.

Artikla 16 Oikeuksien ja velvoitteiden siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimuksesta johtuvia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman Imkeyn etukäteen antamaa lupaa. Imkey saa siirtää Sopimuksesta johtuvat oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus kirjallisesti, mikäli Imkey siirtää oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle.

Artikla 17 Sopimuksen kesto, jatkuminen ja päättyminen, seuraukset

 1. Sopimus solmitaan yhden kalenterikuukauden ajaksi ja sitä jatketaan aina hiljaisella hyväksynnällä yhden kalenterikuukauden verran.
 2. Sekä Imkeyllä että Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus kirjallisesti kokonaan tai osittain ja välittömästi päättyen, ilman että se edellyttää kirjallista huomautusta laiminlyönnistä tai tuomioistuimen päätöstä, ja ilman vahingonkorvaus- tai korvausvelvollisuutta, siinä tapauksessa että:

  • a) toinen Osapuoli on pyytänyt velkajärjestelyä ;
  • b) yksi Osapuoli hakee konkurssia, sitä on haettu konkurssiin tai se on julistettu konkurssiin ;
  • c) toisen Osapuolen omaisuus (tai omaisuutta) on takavarikoitu tai takavarikoidaan ;
  • d) toisen Osapuolen ei enää voida katsoa pystyvän täyttämään velvoitteitaan.
 4. Kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain siinä tapauksessa, että toinen Osapuoli lyö syyntakeisesti laimin Sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa noudattamisen, ja senkin jälkeen, kun sille on toimitettu kirjattuna kirjeenä asianmukainen ja yksityiskohtainen kirjallinen huomautus laiminlyönnistä, missä on asetettu vähintään 14 (neljäntoista) päivän määräaika näiden velvoitteiden noudattamiseksi, lyö edelleen syyntakeisesti laimin Sopimuksesta johtuvat velvoitteensa.
 5. Jos Asiakas on Sopimuksen purkamisen hetkellä jo vastaanottanut Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä suorituksia, näitä suorituksia ja niihin liittyviä maksuvelvoitteita ei keskeytetä, paitsi jos Imkey on laiminlyönyt nämä suoritukset. Summat, jotka Imkey on laskuttanut jo ennen Sopimuksen purkamista jo Sopimuksen puitteissa toimitetuista suorituksista, on maksettava, ja ne ovat purkamisen hetkellä suoraan perittävissä.
 6. Sopimuksen päättymisen hetkellä Asiakkaan kaikki käyttöoikeudet Alustaan, Palveluun ja Imkeyn Asiakkaan käyttöön asettamiin tuotteisiin päättyvät.

Artikla 18 Muut määräykset

 1. Jos jokin Sopimuksen ja/tai näiden Käyttöehtojen kohta on pätemätön tai kumottavissa, muut kohdat pysyvät kaikilta osin voimassa. Imkey vahvistaa uuden kohdan, jossa otetaan mahdollisimman pitkälti huomioon pätemättömän / kumotun kohdan tarkoitus.
 2. Jos Imkey ei joskus käytä sille Sopimuksen tai lain perusteella kuuluvaa oikeutta tai valtuutta, se ei tarkoita, että Imkey luopuisi tästä oikeudestaan tai valtuudestaan.
 3. Sopimuksen ja näiden Käyttöehtojen kohdat, jotka luonteensa puolesta on tarkoitettu sovellettaviksi myös Sopimuksen päätyttyä, pysyvät kaikilta osin voimassa Sopimuksen päättyessä.
 4. Sopimukseen, näihin Käyttöehtoihin sekä Alustan ja Palvelujen käyttöön sovelletaan Alankomaiden lakia.

Resume.io // Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda, Alankomaat
Kauppakamerin rekisterinro: 60887737
VAT-tunnus: NL854104379B01

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi markkinointitarkoituksiin. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt kaikkien evästeiden käytön evästekäytäntömme Evästekäytäntö ja tietosuojaselosteemme Tietosuojaseloste mukaisesti.
Hyväksy evästeet